สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 8 20 1
ป.2 18 8 26 1
ป.3 6 13 19 1
ป.4 8 7 15 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 2 6 8 1
อ.2 13 9 22 1
อ.3 7 9 16 1
รวม 74 67 141 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 8 20 นางปริศนา บัวแสง
ป.2/1 18 8 26 นางเอกอนงค์ ชื่นโชคชัย
ป.3/1 6 13 19 นางสมจิตร อ้นเจ๊ก
ป.4/1 8 7 15 นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ป.5/1 8 7 15 นายอดิศร สุธรรม
ป.6/1 2 6 8 นางสาวศิริลักษณ์ กาวิน
อ.2/1 13 9 22 นางเขมิกา อยู่อินทร์
อ.3/1 7 9 16 นางสาวพิรานันท์ ขมหวาน
รวม 74 67 141  
โรงเรียนบ้านริมลาว


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านริมลาว. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon